תקנון האתר

1. כללי

א. אתר שרון קרמיקה ("החברה") הוא אתר אינטרנט המוכר מוצרים דרך אתר אינטרנט של החברה . המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית. 

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג. השימוש באתר ורכישת מוצרים ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ,

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא יעשה על ידי הלקוח (להלן: "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

 

2. תהליך הרכישה

א. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון ,יש להתקשר למספר הטלפון המצוין ב-"צור קשר" באתר ולמסור את הפרטים הבאים: המוצר הנדרש, שם הקונה, כתובת למשלוח, כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי תקף בישראל לחיוב. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו ולבחור בין איסוף עצמי או שליחת המוצר ע"י שליח.

ב. לרכישת מוצרים דרך האתר יש לבחור את המוצר ומלא את הפרטים הבאים: שם הלקוח, כתובת, כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי תקף לחיוב וכמו כן לבחור בין איסוף עצמי או שליחת המוצר ע"י שליח ובעלות נוספת. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

ג. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם בסעיף ב' ו/או ג' , יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח ( להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור הזמנה ע"י חברות האשראי , הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה .

ד. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי . מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של אתר לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועדי האישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל לקוח להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור ביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזנה.

ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.

ט. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

3. מוצרים, אספקה והובלתם

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ג. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. ההובלה תהא עד לנקודה הקרובה לכתובת אשר הוזנה בדף הרישום/המדרכה הקרובה ביותר.

ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתן לרבות שביתות השבתות וכיוצא בזה.

ה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים המופיעים באתר נמסרים על-ידי היבואנים ובאחריותם בלבד. מפרטים ו/או מחירים של המוצרים משתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

ו. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי העסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי וימי חג).

ז. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופה ההספקה המפורטת באתר.

ח. בזמן הספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל הכרטיס האשראי על גבי השובר כתנאי למסירה המוצר.

ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר , כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית בצירוף חשבונית מס מקור, שלם ו/ או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למחסני האתר בראשון לציון על חשבונו.

י. המזמין יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהמחסן בראשון לציון בתיאום מראש. מוסכם בזאת כי במקרה של איסוף ע"י המזמין, לא יגבו מהמזמין דמי משלוח.

4. שירות לקוחות

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות.

יש לפנות לנציגינו בטלפון 03-9410924, למייל [email protected] או וואטסאפ 058-7100325 (הודעות בלבד).  שירות הלקוחות זמין בימים א' – ה', בין השעות 18:00 – 09:00 ובימי ו' 14:00 – 09:00. 

  

5. כשרות להשתמש באתר

א. הלקוח רשאי לבצע הזמנות בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישרכרט ישראלי תקף אשר לא חסום או מוגבל לשימוש.
 הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ובעל כתובת בישראל

ב .בלי לפגוע מהאמור לעיל, יהיה האתר רשאי למנוע מלבצע הזמנה באתר אם:

  1.הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

  2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

  3.הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוונן;

  4 . הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או מי טעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי צד ג' כלשהו.

 5. אם הלקוח השתמש באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע, או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים, או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

  6.אם הלקוח התחזה לאדם אחר (לרבות התאגדות) 

                   

   6. סודיות ומידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מחמירים על מנת לשמור על סודיות המידע. אתר שרון קרמיקה נוקט באמצעי הזהירות הנהוגים על מנת להגן ככל שניתן על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת באופן מוצפן בטכנולוגיית SSL. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכל עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

   

  7. ביטול הזמנה

א. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 ולהוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א1981

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 4 וג לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מבינהם

ג. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה בהודעת WHATSAPP ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול.

ד. בביטול ההזמנה לפני שליחתו ולפי הכללים, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או מחיר 100 ש"ח לפי הנמוך מבינם.

ה. במידה וסופק המוצר, חלה חובת החזרתו ע"י הרוכש לחנות כאשר המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג ומין כלשהו. במידה וקיבל הלקוח משלוח חינם, ישלם דמי משלוח של עד 250 ש"ח.

ו. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו.

ז. לא ניתן להחזיר מוצר בהזמנה לפי מידה או הזמנה מיוחדת.

ח. האתר רשאי לבטל הזמנה הזמנה אם:

   1.אם נפלה טעות סופר כלשהי
   2 .מידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה או צד ג כלשהו
   3.כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון האתר
   4. במידה והתגלה כי המוצר אזל במלאי רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
   5. במידה ותתגלה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
   6. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, נזקי טבע ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין ומכל סיבה שאינה בשליטת חברת שרון קרמיקה.

ט. ביטול המכירה יימסר לקונה באמצעות טלפון או בדואר אלקטרוני אותה ציין בהזמנה.

י. בוטלה ההזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר או עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן , לבית המוצרים הנמכרים בפועל.

ב. הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י אתר שרון קרמיקה ואינם מופעלים על ידיו. הספקים אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה, והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל, אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע המוצג באתר לגבי ספקים והמוצרים , טיבם ואיכותם נמסרו לאתר – ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

ג. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי התקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך , האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

ד. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ה. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י אתר שרון קרמיקה.

ו. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק ולשכפל ולהפיץ בכל דרך את המוצג באתר אלא בהסכמתו בלבד .

ז. פרשנות ואכיפה של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתברר במידת הצורך בבית משפט השלום בראשון לציון ובית משפט מחוזי במחוז מרכז.

ח. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. יצוין בזאת כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך ביצוע הליך מכירה.

י. באם נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בכל נתון אחר, לא יחייב הדבר את אתר שרון קרמיקה ו/או את הספקים המופיעים באתר לכבד את העסקה.